• කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම?

  කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම?

  කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම? අයේෂ් ඉන්ද්‍රනාත් රණවක ප්‍රධාන කතෘ oceanlust magazine මම මෝඩිට ගරු කරමි. ඔහුට මා ගරු කරන්නේ දේශපාලනයේ ඉතා සීඝ්‍ර ලෙස මුහුකුරා ගිය, පරිණාමය වූ දක්ෂ නායකයෙකු නිසාවෙනි. ඒ මන්ද යත්, අයෝධ්‍යා දේවස්ථානය මූලිකව සිද්ද වූ ඒ මහා ව්‍යසනකාරී තත්වය තවදුරටත් ඉන්දියාව තුල සහ ඔහුගේ දේශපාලන යථාර්ථය තුල පිළිබිඹු වීමට ඉඩ නොදී…

 • Whites ,Knights and The Forgotten Guardians of the Seas, Reviving Sri Lanka’s Naval Power

  Whites ,Knights and The Forgotten Guardians of the Seas, Reviving Sri Lanka’s Naval Power

  In the annals of history, the figure of Sir Walter Raleigh stands as a beacon of exploration and adventure. Yet, beyond his gallant exploits, lies a deeper narrative of maritime dominance and strategic prowess that shaped nations and empires. During Raleigh’s era, explorers were not mere cartographers, but rather daring adventurers who sailed the seas…

 • Unveiling the Hidden Dangers of Proposed Fisheries Act

  ,
  Unveiling the Hidden Dangers of Proposed Fisheries Act

  The proposed Fisheries Act has sparked significant concerns among the stakeholders due to the absence of adequate public consultation. While acknowledging the presence of positive elements, such as the incorporation of the Ecosystem Approach and alignment with Sustainable Development Goal 14, it is crucial to shed light on a perilous aspect that threatens the very…

 • Oceanlust Magazine Issue 11

  Read all magazines

 • VESTING LEGAL POWER TO MAINTAIN THE HYDROGRAPHIC SERVICE OF SRI LANKA NAVY IN A NATIONAL LEVEL

  ,
  VESTING LEGAL POWER TO MAINTAIN THE HYDROGRAPHIC SERVICE OF SRI LANKA NAVY IN A NATIONAL LEVEL

  His Excellency the president Ranil Wickremesinghe declared opened the third session of the ninth Parliament and delivered the government’s policy statement which highlighted that, before the end of the 21st century, the Indo-Pacific Region will be the most powerful economic domain in the world. Further he elaborated, “In this context, the strategic geographical location of…

 • BLUE ECONOMY BUSINESS INCUBATORS “blu.biz” by INORA – SL Think Tank

  ,
  BLUE ECONOMY BUSINESS INCUBATORS “blu.biz” by INORA – SL Think Tank

  Background In recent, the concept of “Blue Economy” has been broadly prompted by an array of interested parties as a theory or a strategy to protect the world’s oceans and water resources. Blue economy primarily focuses on a sustainable approach to ocean resources in various aspects such as exploitation, conservation and regeneration of the marine…