• කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම?

  කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම?

  කච්ච්තිවු අර්බුධය – මෝඩිගේ මෝඩකම? අයේෂ් ඉන්ද්‍රනාත් රණවක ප්‍රධාන කතෘ oceanlust magazine මම මෝඩිට ගරු කරමි. ඔහුට මා ගරු කරන්නේ දේශපාලනයේ ඉතා සීඝ්‍ර ලෙස මුහුකුරා ගිය, පරිණාමය වූ දක්ෂ නායකයෙකු නිසාවෙනි. ඒ මන්ද යත්, අයෝධ්‍යා දේවස්ථානය මූලිකව සිද්ද වූ ඒ මහා ව්‍යසනකාරී තත්වය තවදුරටත් ඉන්දියාව තුල සහ ඔහුගේ දේශපාලන යථාර්ථය තුල පිළිබිඹු වීමට ඉඩ නොදී…

 • Whites ,Knights and The Forgotten Guardians of the Seas, Reviving Sri Lanka’s Naval Power

  Whites ,Knights and The Forgotten Guardians of the Seas, Reviving Sri Lanka’s Naval Power

  In the annals of history, the figure of Sir Walter Raleigh stands as a beacon of exploration and adventure. Yet, beyond his gallant exploits, lies a deeper narrative of maritime dominance and strategic prowess that shaped nations and empires. During Raleigh’s era, explorers were not mere cartographers, but rather daring adventurers who sailed the seas…

 • A Whale of a Time

  A Whale of a Time

  Imagine a heart the size of a Suzuki four-door, with arteries wide enough for children to crawl through. Now imagine how big a creature has to be in order to possess such large organs and you’ve got yourself one of the most magnificent creatures to ever swim in the vast oceans – the massive Blue…

 • The Need to Work Towards a Sustainable Indian Ocean

  The Need to Work Towards a Sustainable Indian Ocean

  The Indian Ocean is the smallest of the three major oceans in the world, but it consists of twenty-two countries in its basin, which is over a quarter of the world’s population. These countries depend on the resources of the Indian Ocean, as it ensures the country’s livelihood and provides food security. However, the over-exploitation…

 • Our Seas and Tourism

  ,
  Our Seas and Tourism

  Sri Lanka’s vast coastline, spreading for about 1100 km, claims inheritance to pristine beaches waded by the seas, enriched with a wide range of diverse marine life. Up until recently, these beaches and seas were swarmed throughout the year with large numbers of tourists from across the globe. The tourism industry as a whole has…

 • Fishing Booms

  Fishing Booms

  A loud blast in the middle of the ocean. A few seconds later, dead fish are seen floating on the surface of the sea. In a matter of minutes or seconds, the rich resources beneath the ocean are all destroyed, just so some fishermen can get the fish they need for their daily supply.  Known…

 • WORLD OCEAN DAY (8TH JUNE) COMPETITION- 2022

  ,
  WORLD OCEAN DAY (8TH JUNE) COMPETITION- 2022

  “Oceanlust” is pleased to announce an opportunity for all responsible creators out there to take part in a unique competition to design environmentally friendly bags to be distributed to the beach cleaners to carry with ease.

 • The Hamilton Canal

  The Hamilton Canal

  Stretching at 14.5 km connecting Puttalam to Colombo via Negombo lies one of Sri Lanka’s greatest arteries – the Hamilton Canal named after a British Agent. This canal is also known as the Dutch Canal mainly because it was a primary method used by them to transport spices. However, it was neither the Dutch nor…

 • The Burning Wreckage of Sri Lanka’s Maritime Dreams

  ,
  The Burning Wreckage of Sri Lanka’s Maritime Dreams

  It has been over two months since the MV Xpress pearl disaster; however, the story is still in the news despite the fact that disasters in Sri Lanka are usually forgotten within weeks. By late July 2021, the government’s sole focus seemed to be on obtaining adequate compensation from the MV Xpress Pearl owners and…

 • A fawn named Scuba…

  A fawn named Scuba…

  Sri Lankan Navy Dockyard has a story to tell. A gigantic 850-acre naval establishment, it has seen many sunny days, and weathered many gloomy ones, since the British Colonial Era.   From tales of yore combating many enemy ships and the heroism of the Sri Lankan Navy comrades who sacrificed their lives at sea to…

 • Excluding More Than It Prohibits

  ,
  Excluding More Than It Prohibits

  Sri Lanka is far behind the bandwagon when it comes to protecting the environment, with our earliest attempts to regulate the use of polythene and single-use plastic only dating back to 2007, five years after the first ban was put into effect by our fellow South Asian country Bangladesh.  Since then, plastic regulation has been…

 • The Brackish Waters of Negombo

  The Brackish Waters of Negombo

  The magnificent waters of the Negombo Lagoon are a natural phenomenon of the Indian Ocean and the flowing freshwater that starts from the Kegalle District, nourishing Attanagalu Oya and Dandugam Oya. This spectrum makes it the brackish waters of Negombo. So, what better introduction could there be to this spectacle? A unique one of a…

 • Sail In Luxury Beyond the Horizon

  ,
  Sail In Luxury Beyond the Horizon

  Sri Lanka is first and foremost an island. As with most islands, Sri Lanka too can bear over 90% of the country’s upkeep via its treasure trove of ocean resources. One of the greatest income generators for the country was tourism, until the COVID-19 pandemic hit on a global scale, upending many economies, and it…

 • Our Beautiful Ocean, Our Greatest Resource

  Our Beautiful Ocean, Our Greatest Resource

  Breath-taking, calming, surreal, wild, thrilling, humbling; these are just a few words that people have used to describe the mighty ocean. It can thrill you, calm you and even scare you, but it will always draw you back to it, over and over again. Covering over 70% of our planet’s surface, the ocean is the…

 • Prithipura Beach and Reef Cleanup

  Prithipura Beach and Reef Cleanup

  If you walk down any beach, you will never fail to see dregs of humanity washed up ashore. Most beaches are no longer pristine and beautiful. Instead, they are littered with trash, glass and the greatest evil of them all – plastic. That is why Oceanlust, together with the “Men in Whites” Navy Veterans Whatsapp…

 • Our Corals in Times of A Pandemic

  , ,
  Our Corals in Times of A Pandemic

  With its fascinating, colourful and unique marine life, Sri Lanka’s ocean has for many years been one of the most sought after tourist attractions around the world.  Beneath the sea lies a treasure trove of interesting marine life yet to be discovered, and among these, corals have specifically become of great interest to tourists and…

 • From Pollution to T-Shirts

  From Pollution to T-Shirts

  A t-shirt was launched at the Lighthouse Galley for the Navy Veterans titled “Men in Whites Navy Veterans”. This particular t-shirt is not made from any ordinary material. In fact, it was made from the plastics that were collected from the beaches all over the island.  Were you aware that seven billion of the world’s…